หัวข้อเอกสาร :
เอกสารประกอบการประชุมการใช้งานชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาคุณภาพหนังสือรับรองการตายในสถานพยาบาล (18 มีนาคม 2565)

รายละเอียดเอกสาร :

เขตสุขภาพที่12
https://drive.google.com/drive/folders/18XSN41eA2qVOr3I0fT9BehY27UpQ1oMv?usp=sharing
------------------
คลิปวิดีโอ
การออกหนังสือรับรองการตายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ eMDC: Electronic Medical Death Certificate
https://www.youtube.com/watch?v=3cK4e6QIur8&t=1s

หลักการ การระบุสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตาย
https://www.youtube.com/watch?v=UXVMr_w_hOc&t=1s
-------------------
คู่มือ
การบันทึกหนังสือรับรองการตาย จาก website กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ. https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Death%20certificate_2017.pdf


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

Visited : 19552