หัวข้อเอกสาร :
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 (งานข้อมูล)

รายละเอียดเอกสาร :

ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2022-01-18 21:17:44 69. template_2565-ict.docx(30420 KB ) 36
2 2022-01-18 21:16:39 รายงานการประชุม.pdf(2529266 KB ) 12
3 2022-01-18 21:16:18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ.pdf(1175979 KB ) 7

Visited : 19554