หัวข้อเอกสาร :
คู่มือตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเอกสาร :

ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2021-12-16 14:57:35 คู่มือตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf(1071407 KB ) 60

Visited : 19551