หัวข้อเอกสาร :
แนวทางปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเอกสาร :

แนวทางปฏิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ลำดับ
วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวน์โหลด)
จำนวนดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
1 2021-09-09 20:35:02 ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 สําหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf(308005 KB ) 59
2 2021-08-27 08:04:18 คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ.pdf(2132476 KB ) 17
3 2021-08-18 03:38:49 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2564).pdf(8262009 KB ) 20
4 2021-08-05 06:26:28 ฉบับปรับปรุง วันที่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ส าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf(1189361 KB ) 24
5 2021-08-02 21:31:29 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center).pdf(469900 KB ) 21
6 2021-08-02 21:12:45 แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 20 กรกฎาคม 2564.pdf(749728 KB ) 10
7 2021-07-31 15:28:02 แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2564).pdf(3425470 KB ) 24
8 2021-07-31 04:22:09 กรมการแพทย์เผยแพร่หนังสือแสดงความยินยอมในการแยกกักในชุมชน (COMMUNITY ISOLATION : CI) เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส SARS-COV-2 หรือ เป็นโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตามบริบทและความเหมาะสม.pdf(50214 KB ) 16
9 2021-07-30 09:30:14 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf(336185 KB ) 30

Visited : 14102